Immobin

Immobin is een product dat voor de immobilisatie van verschillende afvalstoffen is ontwikkeld. De doelstelling hierbij is het verbeteren van het uitlooggedrag van afvalstoffen met hoge concentraties aan zware metalen en/of radionucliden. Het is een bindmiddel, waarmee conform de koude immobilisatie techniek, geïmmobiliseerd kan worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende drie basis immobilisatie technieken:

  • inkapselen in matrix
  • diffusielimitering
  • adsorptie

Al naar gelang de aard van de te immobiliseren component(en), zullen additieven aan een basisbindmiddel worden toegevoegd, met de doelstelling één of meer van deze mechanismen in voldoende mate te activeren.

Samenstelling

  • Basisbindmiddel (zoals cement, geactiveerd slak, kalk, etc.)
  • Additieven

Hierbij worden per specifieke afvalstroom verschillende additieven geselecteerd. 

Toepassingsgebied Immobin is in principe toepasbaar voor reststoffen, die geen (al te) nadelige invloed op het hardingsproces van het basisbindmiddel hebben. Voor een deel is een nadelige invloed te compenseren door het toevoegen van de juiste additieven. Echter erg hoge gehaltes aan organische stoffen en F-verbindingen zijn in het algemeen ongewenst. Tevens mag het vochtgehalte van de reststof niet te hoog zijn (<25%).

Technische aspecten Door het toevoegen van 25% Immobin aan onder meer AVI-vliegas en slibverbrandingsas is voor verschillende componenten een substantiële immobilisatie bereikt. Door het immobilisaat aan een kolomtest (L/S=1) te onderwerpen, is voor bijvoorbeeld Cl een factor 3-5 verlaging van de uitloging verkregen. Voor Zn en Ni zijn hierbij factoren van 20 tot meet dan 1000 bereikt.