Haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden om de F-emissie bij Steenfabriek Nuth te reduceren

Samenvatting:

De doelstelling van dit onderzoek is om na te gaan of het haalbaar is om de basistechnieken van de in de fijnkeramische industrie ontwikkelde fluorarme rollenoven te implementeren in het grofkeramisch proces. Dit proces is in vier fasen uitgevoerd. In de voorbereidingsfase zijn keuzes gemaakt voor de condities /samenstellingen van fase 2. In de tweede fase is een eerste serie oriƫnterende testen gedaan om vast te stellen bij welke instellingen het beste de bakstenen gebakken kunnen worden. Hiermee is vervolgens een grootschalige test uitgevoerd, waarbij emissiemetingen uitgevoerd zijn . Tevens zijn van de tijdens de test gebakken stenen de gebruikelijke producteigenschappen en het fluorgehalte bepaald. Op basis van deze resultaten is geconcludeerd dat de fluoremissie in de fluorarme rollenoven significant lager is dan in de tunneloven en dat tijdens deze test aan de NeR is voldaan. Op basis van de gemeten fluorgehaltes in de stenen is tevens een eerste indicatie verkregen met betrekking tot een te verwachten fluoremissie. In de derde fase zijn optimalisatietesten uitgevoerd, waarbij naar verschillende grondstofaanpassingen is gekeken. Uit deze testen is geconcludeerd dat door het toevoegen van verschillende additieven het fluorgehalte in de steen toeneemt, hetgeen een verlaging van de fluoremissie tot gevolg zou moeten hebben. Bij de evaluatie is geconcludeerd dat alleen delen van het rookgasrecirculatiesysteem van de fluorarme rollenoven vertaalbaar zou kunnen zijn naar een traditionele tunneloven. Of een combinatie van de mogelijke procesaanpassingen met het gebruik van additieven tot de noodzakelijke reductie van de fluoremissie kunnen leiden, zal uit een praktijktest moeten blijken.

 

Trefwoorden: Baksteenindustrie, fluor emissie, fluorarme rollenoven, tunneloven, grondstofaanpassingen